shalom yoav

sof sof nichnasti la-internet. toda raba al hatsaat haezra, ve-ani etchasher
elecha caasher atchil lehitconen lamivhan.
haim hacol besedr etsleha? haim tahazor lehitamen be-aikido?
nehie bekesher bekarov,
yonni

n.b.- haatar yafe, lo hatamti.